COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Ukufukula abahwebi kuyawukhulisa umnotho
...

Date: 2023-04-03 11:01:47

Ukufukula abahwebi kuyawukhulisa umnotho

Iyaqhubeka intuthuko yezigidi ngezigidi yomkhakha wezabahwebi eThekwini. Isithombe esingaphezulu isikhungo saKwaMzambane
kuwadi 39 sokudayisa sabahwebi ehostela laKwaMashu A esibiza uR13 million esizofaka abadayisi abawu-32. Ukusuka esandleni
sokunxele kuya kwesokudla amabhizinisi aseFolweni azoba nezindlu zokudayisa eziwu-28, isikhungo sokudayisa eBlue Lagoon
esizodayisa abadayisi abawu-36 nompheme wokudayisa esiteshini saKwaMashu esilungiswayo esizodayisa abadayisi bokudla
abawu-45.


Umkhakha wezomnotho wabahwebi ubalulekile njengoba unomthelela ekuziphiliseni kwabantu futhi ufukula nomnotho walapha ekhaya ne-GDP yezwe, kubhala uNonduduzo Ngcongo.

UMASIPALA weTheku ube wuMasipala omkhulu wokuqala kuleli ukugunyaza iNqubomgomo Yomnotho Wabahwebi ngenhloso yokulawula
umkhakha wokuhweba. Le nqubomgomo inikeza umhlahlandlela wokuthi yini engenziwa ukweseka kangcono nokuthuthukisa lo mkhakha.
IMenenja ePhezulu yabahwebi uMichael Hlangu yethule umbiko wenqubekelaphambili eMkhandlwini wezoMnotho waseThekwini (ECC)
ngomhla ka-15 Mashi.

Inhloso bekuwukugqamisa inqubekelaphambili esiyenziwe ukukhulisa lo mkhakha, ikakhulukazi selokhu kube neNgqungquthela Yabahwebi
yaminyaka yonke ebibanjwe ngonyaka owedlule ngoNovemba. Ngesikhathi uHlangu ethula umbiko, uveze umsebenzi oqhubekayo nokulindeleke ukuthi uqedwe ezinyangeni ezintathu ezizayo. Lokhu kubandakanya izinhlelo zentuthuko ezintsha nokulungiswa kwengqalasizinda ekhona.

Kulezi zinhlelo kubalwa:
  • Uhlelo lwabahwebi olusha lukaR40 million iKwaMcoyi Traders Project eHammarsdale. Le ntuthuko ihlanganisa ukwakhiwa kwezindawo zokudayisa, ezokugcina impahla, ukufakwa kweziqukathi, indawo ebandayo yokugcina impahla, nezindlu zangasese. Babalelwa ku-52 abahwebi abazohlomula kule ndawo. 
  • Indawo yamabhizinisi kaR13 million esanda kwakhiwa KwaMashu kwa-A – indawo yabahwebi basehostela (KwaMazambane) kuwadi 39 ezoba namabhizinisi amancane awu-32. 
  • Indawo yabahwebi entsha kaR12 million, iBlue Lagoon Trader’s Facility, (engasebhishi) ekuwadi 27 ezoba nabahwebi abawu-36.
  • ISigaba 1B sendawo yezitolo iCornubia Retail Facility kaR12 million kuwadi 102 ezoba namabhizinisi amancane endawo awu-33. 
  • Indawo yamabhizinisi entsha kaR6 million yaseFolweni esizophothulwa. Izoba namabhizinisi endawo awu-28.
  • Indawo yamabhizinisi iTara Road SMME Hub ekuwadi 66 ezolungiswa ngoR2.8 million. Ukulungiswa kwale ndawo kuzokwenza ikwazi ukumumatha amabhizinisi amancane amaningi ahlanganisa nabathengisi bemakethe abawu-120. 
  • Ukulungiswa kwezindawo zokuhwebela esiteshini kwaMashu kuwadi 45 okubiza uR3 million. Lokhu kuhlanganisa ukwakhiwa kwezindlu zangasese ezintsha nendawo yokugcina impahla nokwengeza igumbi lokugcina impahla ehlala endaweni ebandayo. Lesi sikhungo sinabadayisi bokudla abawu-45. 
  • Ukwakhiwa kwendawo yokuthengisa iSt Windolins Container Park eseKlaarwater kuwadi 17 osekuphothuliwe. Kuzohlomula cishe amabhizinisi awu-35 kule ndawo. 
  • Ukulungiswa kwendawo yokuthengisa iBester Container Park kuwadi 42 eNanda ngoR3 million osekuphothuliwe. Lendawo inabahwebi abawu-18. 
  • Isabelomali sikaR4 million esibekelwe ukwakha iMidway Container Park kuwadi 38. Le ndawo izoba nabahwebi abawu-42 ngaphandle kwenxanxathela yezitolo iMidway Shopping Centre. Ukwakha kuzoqala ngoJulayi. 

UHlangu uthe sikhulu isidingo sezindawo zokuhweba kulo lonke iDolobha, yingakho belungisa ngokushesha ingqalasizinda ekhona futhi
bakha nezindawo zokuhweba ezintsha. Uthe sebeqalile nokweseka abaqoqa imfucuza evuselelekayo eSiphingo, emgwaqweni uPalmer
Street (eNorth Beach), KwaMashu, naseHammarsdale. Bahlinzekwa ngezinsizakusebenza bathole nemadlana njalo ngenyanga. 

Lolu hlelo lubiza uR1 million. Kumanje, uhlelo iBulk Buying Programme luyahlolwa ezipaza eziwu-80 emalokishini ahlukene aseThekwini,
okuhlanganisa nowadi 44 eNanda. Kulolu hlelo, iDolobha libambisene noMnyango wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha nezeMvelo
KwaZulu-Natali. Bonke abanikazi bezipaza banikezwe imishini yokukhokha nokukhipha imali. Inhloso yale mishini wukuheha amakhasimende
njengoba ezokwazi ukukhokhela iDSTV, athenge i-airtime futhi akhiphe nemali yezibonelelo yakwaSASSA. Bangakwazi futhi nokufaka ama-oda kubathengisi abahlukahlukene. Amakhasimende azokwazi ukuzenzela wona mathupha akudingayo kule mishini futhi amakhasimende akunoma yiliphi ibhange azokwazi ukukhipha imali noma abheke ukuthi anamalini ebhange.