COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Kuzokwengezwa ogandaganda ukuqinisekisa ukuhanjiswa kwezidingo
...

Date: 2023-07-11 11:56:53

Kuzokwengezwa ogandaganda ukuqinisekisa ukuhanjiswa kwezidingo

 IDolobha selibeke uR63 million wokuthenga ogandaganda namaloli.

UMASIPALA ubeke eceleni isabelomali sikaR63 million ukuze kuthengwe ogandaganda, amaloli, amaveni nezinye izinsiza zokusebenza ukubhekana nezinselelo zokusika utshani nokunakekelwa kwemigwaqo. Lokhu kubandakanya ukuthengwa kogandaganda abawu-28, amaloli awu-20, namaveni awu-53.

Lesi sinqumo sithathwe emhlanganweni wesiGungu seKomidi eliPhezulu wakamuva futhi kuhloswe ngaso ukubhekana nezinselelo zokusika utshani ezibhekene neTheku. IPhini leMenenja yeDolobha kwezeZidingo zoMphakathi neZimo eziPhuthumayo, uDkt Musa Gumede, lithe: “Siyajabula ukuthi lolu daba lusukunyelwe. Kuyajabulisa ukuthi sekunenqubekelaphambili nokuthi izinhlelo zokuthengwa kwalezi zinsiza ezibalulekile seziyaphothulwa,” lisho kanje. 

UGumede uthe ukuhlinzeka imiphakathi ngezidingongqangi kuseseqhulwini kuMasipala. “Ukungatholakali kwalezi zinsiza kuba nomthelela omubi eThekwini nakwizakhamizi zeTheku. Sidinga le mishini ebalulekile ukuze siqinisekise ukuthi uhlelo lokusika utshani nokunakekelwa kwemigwaqo kuyaqhubeka,” kusho uGumede. UMasipala uhlangabezane nezingqinamba ngesikhathi kumele uthole ezinye izimoto ezinkulu nogandaganda ngenxa yezinkinga zesabelomali. 

Ukuthengwa kwalezi zinsiza kuzothuthukisa ukusebenza koPhiko lwezamaPaki, ezokuNgcebeleka namaSiko. Lezi zinsiza zizosatshalaliswa kuMasipala wonke ukuze kuthuthukiswe ukunakekelwa kwamathuna, amapaki, izindawo zokubhukuda, izinkundla zemidlalo, nezinye izindawo. Phezu kwalezi zinselelo, uhlelo lokusika utshani lusaqhubeka ezindaweni eziningi zeTheku.