COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Injabulo kubanikazi bezindlu abasha bakuwadi 85
...

Date: 2023-03-28 11:11:10

Injabulo kubanikazi bezindlu abasha bakuwadi 85

IKhansela lakuwadi 85 uSiphelele Nene libe yingxenye yohlelo lwezindlu iR293 Housing Project kusukela ekuqaleni kohlelo. Likujabulele ukunikezela kubanikazi izindlu zesigaba sokuqala esesiphothuliwe.

SESIPHOTHULIWE isigaba sokuqala sohlelo lwezindlu iR293 Housing Project kuwadi 85 kanti abanikazi bezindlu abasha bazongena ezindlini zabo maduze. IKhansela lakuwadi 85 uSiphelele Nene lithe isigaba sesibili sesiqalile. Uthe miningi imindeni ehlomule kulolu hlelo lwezindlu. Uthe uhlelo lugcine luphumelele phezu kokubambezeleka ngenxa yezikhukhula zangonyaka owedlule. 

Izindlu eziyisikhombisa eziyingxenye yesigaba sokuqala seziphothuliwe kanti eziyisithupha eziyingxenye yezindlu eziwu-30 ezizokwakhiwa kulolu hlelo seziqaliwe. “Lolu hlelo lusebenza ngokubheka izidingo zendlu ngayinye. Ezinye izindlu zidinga ukulungiswa kuphela kanti ezinye zidinga ukubhidlizwa zakhiwe kabusha. Uhlelo lweR293 lusezigcemeni eziningi
kusuka kwaN eMlazi kuya kwaP noZ,” kusho iKhansela uNene.

Njengengxenye yesu lakule wadi lokuphuthumisa ukuhanjiswa kwezidingo, iKhansela uNene lithe lizoxoxisana nophiko olukhuthaza ukubamba iqhaza ezinhlelweni zomphakathi, iCommunity Participation and Action Support Unit (CPASU) mayelana nokusingatha uhlelo iMasakhane Outreach Programme ukusiza umphakathi nabasebenzi beDolobha babhekane nezinselelo zokuhanjiswa kwezidingo kule wadi. “Njengabaholi bewadi, siphakamise ukuba kuqalwe uhlelo lokulungisa umgwaqo uPhambili Road nokufakwa kwezindonga ezivimbela ukuguguleka komhlabathi ezindaweni zokuhlala ezithintekayo,” uphethe kanje.