COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Abaholi bahlole umonakalo wemvula eNanda
...

Date: 2023-06-29 13:12:06

Abaholi bahlole umonakalo wemvula eNanda

 Izinhlaka zontathu zikahulumeni zihlangene zahambela umphakathi waseNanda ukuyohlola umonakalo odalwe yimvula enamandla ngomhla ka-27 Juni. Abaholi abakhulume nezakhamizi nguNdunankulu waKwaZulu-Natali uNomusa DubeNcube, uNgqongqoshe wezokuHlaliswa kwaBantu uMmamoloko Kubayi, neMeya yeTheku iKhansela uMxolisi Kaunda. KWESISHUTHEKIWE: Izakhamizi ezikhahlamezekile zikhoseliswe emahholo omphakathi njengoba kusabhekwa ukuthi yiziphi ezidinga usizo lwempahla yokwakha ezilinyalelwe ngamakhaya, njengaleli elisesithombeni Izithombe: NANDI NGIDI

UNGQONGQOSHE wezokuHlaliswa kwaBantu kuZwelonke uMmamoloko Kubayi, ehambisana noNdunankulu waKwaZulu-Natali uNomusa Dube-Ncube neMeya yeTheku iKhansela uMxolisi Kaunda, uhambele umphakathi waseNanda ukuyohlola ubukhulu bomonakalo wemvula enamandla yangomhla ka-27 Juni. Leli thimba belifuna ukuyozibonela ngawalo ukuthi imindeni ekhahlamezekile iyaluthola usizo eludingayo.

Ekhuluma ehholo lomphakathi eMaoti, uNggqongqoshe uKubayi uthe umnyango wakhe uzothumela onjiniyela abazoya kule ndawo bayohlola umonakalo emakhaya alimele uphinde uthumele amavawusha empahla yokwakha okusiza imindeni ekhahlamezekile ukuze yakhe kabusha. UNdunankulu uDube-Ncube wenanele amazwi kaNgqongqoshe, wengeza ngokuthi imindeni esele dengwane ingenamakhaya izohlinzekwa ngezindawo zokuhlala zesikhashana. IMeya uKaunda ithe amathimba eDolobha ezimo eziphuthumayo nawokutakula asebenze ubusuku bonke ehambisa usizo njengoba ethole izingcingo ezingaphezu kuka-100 zabantu abebedinga usizo. “Bakwaze ukutakula abantu abebevaleleke emizini yabo nasemigwaqweni, ikakhulukazi endaweni yePINK (Phoenix, iNanda, Ntuzuma naKwaMashu). Ezinye izindawo ezithintekile zifaka iPinetown, iSt Wendolins, iNazareth, iNew Germany, iWestville, iReservoir Hills, eMkhomazi, eMbumbulu naseFolweni,” usho kanje. 

IMeya uKaunda ithe amathimba eDolobha akhiwe yiminyango eyahlukene okubalwa kuyona owamanzi, okagesi, owemigwaqo, nowamapaki, aphumile aya emiphakathini ukuyoqinisekisa ukuthi kubuyiswa izidingo eziphazamisekile futhi ingqalasizinda ilungiswa ngokushesha. Eminye imigwaqo iye yavalwa ngemuva kokuba igcwale amanzi. Maningi amakhaya alimele kanzima kanti kuvulwe amahholo emiphakathi ukuze abadinga indawo yokukhosela bawasebenzise. Imindeni ethintekile ikhoseliswe ehholo laseMaoti nakwamanye amahholo. Kubikwe isigameko esisodwa sokushona komuntu eZwelisha lapho khona owesilisa omdala emuke namanzi. Kusaqhutshekwa nokuhlola isimo ukuze kutholakale ukuthi bangaki abantu abathintekile abadinga impahla yokwakha ukuze bakhe kabusha amakhaya abo. Uma kukhona izimo eziphuthumayo, umphakathi ungashayela ku-031 361 0000.